Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2022

Zde uvedené realizace jsou z činnosti, práce a podnětů členů a zástupců strany KDU Vítkov. Prosazení je samozřejmě závislé i na hlasech ostatních členů rady a zastupitelstva z jiných stran. Vše je uvedeno v časové souslednosti.

Zveřejněno v červnu 2022

Nová tržnice a veřejné WC (červen 2022)

Připravujeme projekt nové městské tržnice, která bude stát na volné ploše pod Rákosníčkovým hřištěm. Součástí tohoto návrhu je i zřízení veřejného WC, pro které se na tomto místě využije stávající vrt jako zdroj užitkové vody a zároveň jako zdroj vody pro zalévání městské zeleně.

Oprava křížku na návsi v Jelenicích (červen 2022)

Připravujeme podklady pro opravu křížku na návsi v Jelenicích. Na opravu této památky již byla dříve zpracována studie, nechali jsme ji aktualizovat a projednáváme možnost získat finanční prostředky i z jiných zdrojů než z rozpočtu města. Záměr opravit tuto památku vzešel z iniciativy občanů Jelenic.

Vytvoření pěšiny na Balaton (únor 2022)

S vlastníky pozemků po pravé straně silnice na Balaton jsme předjednali možnost směny části těchto parcel tak, abychom mohli podél silnice směrem na Balaton vytvořit pěšinu o šíři 3 metrů. V první fázi se bude jednat pouze o travnatou plochu, po dořešení legislativy je pak do budoucna možnost vytvoření cyklotrasy či cyklostezky.
Stejným způsobem budeme pokračovat v jednáních na trase směrem na Nové Těchanovice.


Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2021

Zveřejněno v únoru 2021

Vytvoření schůzovní místnosti ve Lhotce (září 2021)

Podpořili jsme dokončení úprav místnosti v bývalé hasičské zbrojnici ve Lhotce, která se od října 2021 využívá jako volební místnost pro obec Lhotku, Nové Těchanovice a Zálužné. Volební místnost byla dovybavena interiérem a bylo zde vybudováno nové WC. Pro tyto úpravy byly využity finance, které jsou určeny pro místní části města Vítkova a které jsou vlastně obdobou participativního rozpočtu města. Celá akce byla realizována na základě návrhů členů osadního výboru Lhotka, kteří tak na ní mají hlavní zásluhu.

Parkovací místa (září 2021)

Navrhli jsme nevyužívanou širokou příjezdovou cestu ke starému pivovaru k vytvoření nových parkovacích míst a zajistili úpravu jejího povrchu. Původní vlastník pozemku byl stát, nyní je již pozemek v majetku města a využívá se na něm 5 parkovacích míst.

Oprava cesty na hrázku (srpen 2021)

U Lesů České republiky jsme zajistili mimořádnou opravu příjezdové cesty na „hrázku“ na Podhradí. Prostředky na opravy cest přitom již v rozpočtu místní Lesní správy nejsou celé roky, jednáním s oblastní správou se však podařilo na opravu této cesty, která je ve vlastnictví LČR, dojednat mimořádné finance. Cesta je od srpna 2021 opravena.

Posun koridoru VVN (červen 2021)

Zjistili jsme, že ČEZ z důvodu napojení dalších měst na rozvod el. energie plánuje kolem Vítkova vybudovat koridor velmi vysokého napětí, který měl být veden podél okraje plochy vymezené v územním plánu města Vítkova pro bydlení. Jedná se o plochu nad ul. Boženy Němcové (za kolejemi, kopec na Klokočov). Výstavba tohoto nadzemního elektrického vedení se měla uskutečnit dle plánu výhledově do pěti let. Díky nutnému ochrannému pásmu tohoto plánového vedení v šíři 12 metrů na každou stranu by se tak zcela znemožnil rozvoj města a jeho výstavby tímto směrem. Plán již byl připraven do krajského územního plánu, a byl tedy naprosto nezměnitelný. Nám se přesto podařilo doslova na poslední chvíli dojednat s ČEZem změnu trasy a na krajském úřadu změnu územního plánu a posunout toto plánované elektrické vedení asi o 200 metrů dále od města. Tím se podařilo zachovat projekt přípravy parcel na Letním kopci, který tak může pokračovat i do budoucna.

Atriové bydlení pro seniory (březen 2021)

Navrhli jsme výstavbu nového atriového bydlení pro seniory. Jedná se o menší řadové domky s uzavřeným prostranstvím, pro které by se mohla využít zelená plocha nad školou na Opavské ulici. V tomto smyslu byl zastupitelstvu předložen návrh. Dle studie by se jednalo asi o 20 domků, které by mohly stát v centru města. O jejich realizaci ještě není rozhodnuto, je to však návrh, který představuje další možný rozvoj města.

Participativní rozpočet (únor 2021)

Pro občany města Vítkova jsme navrhli zavedení participativního rozpočtu (PR). Princip PR spočívá v tom, že se uvolní v rozpočtu města peněžní prostředky a vyhlásí se výzva pro návrhy na jejich využití. Občané města pak mohou sami vymyslet a navrhnout, co a jak by si přáli změnit, zlepšit, upravit či vybudovat v našem městě. Svůj návrh/projekt mohou přihlásit na městském úřadu a po splnění formálních náležitostí o něm pak hlasuje veřejnost. Podmínkou návrhu je to, že musí být určen pro širokou veřejnost a musí být realizován na pozemcích či majetku města. Tento model PR již úspěšně funguje i v jiných městech. V roce 2022 bylo v rozpočtu města pro tento účel připraveno 500 tisíc Kč.


Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2020

Chodníky

Již od roku 2018 řešíme technické potíže s chodníkem a přechodem na ulici Těchanovická, v zatáčce s křižovatkou s ulicí Selská. Naráželi jsme zde na překážky ze strany SmVaK, správy silnic MSK, majetku (jedná se o pozemek kraje), dopravních předpisů, stavebního povolení pro rekonstrukci krajské cesty (které chodník neumožňuje) a nedostatek času dopravních projektantů. Technicky se nakonec vše podařilo vyřešit až v prosinci 2020 a nyní se čeká na stavební povolení (červen 2022).

Na základě podnětu občanů jsme navrhli a realizovali nový chodník na ulici Potoční, a to směrem k lávce k Lidlu, přes potok.

V roce 2019 jsme do pořadníku stavebních akcí k realizaci prosadili chodník na ulici Dělnická, na který je již zadána studie. Do rozpočtu roku 2021 byly připraveny finance na projektovou dokumentaci stavby. Nyní se čeká na stavební povolení (červen 2022).

Podpořili jsme odkoupení pozemků od soukromých osob pro vybudování chodníku na Oderské ulici, od mostku přes Čermenku ke sběrnému dvoru a dále. Chodník je dle nás důležitý pro bezpečnost na této ulici. Projekt je již připraven (květen 2022), Zastupitelstvo již rozhodlo o odkoupení pozemků a nyní se řeší detaily pro získání stavebního povolení (červen 2022).

Již v roce 2019 jsme do pořadníku staveb k realizaci zapsali chodníky v obci Klokočov. Od té doby se za pomoci osadního výboru Klokočov zajišťoval předběžný souhlas všech vlastníků pozemků kolem cesty v Klokočově, protože situace zde je velmi složitá. Budou se muset vykoupit pozemky, posunout některé ploty, postavit propustky a sjezdy. Konečným cílem je vybudovat chodník od křižovatky u hasičské zbrojnice až po kostel po jedné straně komunikace. Od konce roku 2020 se akce projekčně připravuje pro stavební povolení. Aktuálně (duben 2022) řešíme problémy s nesouhlasem SmVaKu a dopravní policie s projektem.

S investorem optické sítě ve Vítkově jsme dojednali, že na své náklady přeloží chodník od křižovatky u bufetu až po památník padlých, jako vstřícný krok za omezení způsobená výkopovými pracemi (červenec 2022).

Nová organizace pro kulturu (prosinec 2020)

Připravili jsme zřízení nové samostatné příspěvkové organizace, která se bude ve Vítkově věnovat pořádání kulturních akcí a kultuře jako takové. Pod tuto organizaci by spadalo kino, knihovna, výstavní síň a kulturní dům, ve kterém by bylo sídlo organizace. Smyslem této snahy je, aby organizace svou samostatnou činností a svou vlastní zodpovědností za kulturní aktivity pozvedla kulturu ve Vítkově.
Zastupitelstvo se obávalo vytvořit samostatnou příspěvkovou organizaci, ale podařilo se dosáhnout alespoň kompromisu – vytvoření samostatného odboru městského úřadu – odboru kultury. Ten je již v současnosti zřízen, sídlí přímo v kulturním domě a již se pustil do pořádání a řízení kulturních aktivit ve městě.

Bytová pravidla (listopad 2020)

Navrhli jsme změnu pravidel pro přidělování bytů ve vlastnictví města, která zamezí některým čekatelům spekulovat a zaplňovat místa v pořadníku. Nová pravidla zvýší dostupnost bydlení opravdovým zájemcům o městský byt a zvýší příjmy města pro opravy bytového fondu. Součástí tohoto návrhu jsou také tzv. startovací byty pro mladé začínající rodiny, které mohou udržet mladé lidi, aby neodcházeli z Vítkova kvůli nedostatku bydlení. Pravidla byla v červenci 2021 schválena, u uvolněných bytů probíhají kompletní rekonstrukce a mezi veřejností je o soutěžené byty zájem.

Zahrádky (listopad 2020)

Protože je mezi občany neustále zájem o zahrádky, navrhli jsme přípravu vhodných pozemků pro vznik nové zahrádkářské osady. Námi vytipované parcely se nedají využít pro výstavbu domů, po mírných úpravách by však mohly dobře vyhovovat pro zahrádkářskou kolonii.

Pěšina do Klokočova (září 2020)

V rámci přípravy různých výměn parcel mezi městem a jinými vlastníky jsme navrhli vytvoření pěšiny po pravé straně silnice směrem z Vítkova do Klokočova. Je připraven geometrický plán, v první fázi bude stezka začínat na konci Vítkova a skončí v zatáčce, kde stávající cyklotrasa odbočuje k léčebně v Klokočově. Se souhlasem vlastníků můžeme pěšinu již teď využívat a nemusíme čekat na zdlouhavé legislativní kroky související se směnou pozemků.

Nová zeleň ve městě (září 2020)

Navrhli jsme vytvoření menšího parčíku s odpočinkovou zónou na zelené ploše trojúhelníkového tvaru mezi ulicí Opavskou a Školní. Živým plotem bude oddělena plocha od cesty, budou vysazeny vhodné stromy a vytvořen přírodní chodník s lavičkami natočenými směrem na zelenou plochu. Vznikne tak nová odpočinková zóna mezi autobusovým nádražím a centrem města. V současnosti je zpracován projekt a podařilo se získat dotaci ve výši 221 tis. Kč. Výsadba je již částečně zahájena (květen 2022).

Městská policie (září 2020)

Díky námi navrženému náborovému příspěvku se podařilo doplnit počet strážníků městské policie na plánovaný a potřebný stav.

Nové parcely pro rodinné domy (září 2020)

Již od srpna 2019 pracujeme na přípravě pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Boženy Němcové ve Vítkově. V první etapě se jedná o 9 parcel, v další jich přibude až 15. V roce 2019 se připravily smlouvy, které nám zajišťují přístup k městským pozemkům, dosud nepřístupným. Byla zpracována územní studie a připravují se souhlasy všech „síťařů“. Projekční příprava sítí a cesty začala v květnu 2022.

Prověřujeme také další lokalitu v oblasti ulice Polní, kde bychom ve spolupráci s dalšími investory mohli připravit až 29 parcel pro výstavbu rodinných domů. V březnu 2022 se podařilo dojednat s ČEZem přeložku vysokého napětí, které využití těchto parcel výrazně omezovalo, a příprava studie tak může pokračovat.

Oplocení trafostanice u Penny (srpen 2020)

Navrhli jsme možnost oplocení kritického místa za transformátorem u Penny, kde se scházeli různí občané a kromě skladiště odpadků se zde pravidelně nacházely použité injekční stříkačky. Vedení obchodu nám vyšlo vstříc a místo je již oploceno.

Kompostéry pro občany (červen 2020)

V rámci spolupráce mezi obcemi mikroregionu jsme navrhli využití možnosti požádat společně o dotaci na další plastové kompostéry pro občany města Vítkova a jeho místních částí.

Získali jsme 100 ks kompostérů, které byly rozdány občanům v místních částech, kteří nebyli úspěšnými žadateli z dřívějších dotací.

Deska v Cestě česko-německého porozumění (duben 2020)

Navrhli jsme opětovnou výrobu žulové pamětní desky pro Cestu česko-německého porozumění v Budišově – Guntramovicích, která byla před lety odcizena. Deska je již opět součástí tohoto památníku.

Finanční prostředky pro místní části (duben 2020)

Podpořili jsme vyčlenění finančních prostředků pro místní části města Vítkova. O jejich využití rozhodují přímo obyvatelé místních částí prostřednictvím svých osadních výborů. Vyčleněné finanční prostředky jsou dvojího druhu – neinvestiční na podporu společenského a kulturního života v místních částech a investiční pro výstavbu a opravy veřejných prostor a budov. Díky těmto prostředkům již osadní výbory obcí nechaly vybudovat dětská hřiště, pergoly, pořídily lavičky a upravovaly prostředí svých obcí dle vlastních představ.

Rybník u benzinky (březen 2020)

Z naší iniciativy vzešel návrh revitalizace rybníka u benzinky na ul. Komenského. Připravuje se projekt na jeho odbahnění (což je podmínkou dotace) a následně se upraví jeho okolí - oprava oplocení, lavičky.
Vzhledem k tomu, že se cena projektu vyšplhala na 135 tisíc, byla realizace této akce pozastavena. Poté, co členové rybářského kroužku projevili zájem trénovat na tomto rybníčku své dovednosti, jsme však v radě znovu projekt a možnosti úprav okolí vodní plochy oprášili. Nově se objevila možnost spolupracovat také s rybářským svazem na získání dotace, na kterou by samotné město nedosáhlo.

Optická síť ve Vítkově (únor 2020)

Společnost ČEZ má v úmyslu ve Vítkově instalovat optickou síť, po které by se občanům města nabízely různé datové služby (internet, TV,...). Navrhli jsme úpravu jejich komerčního záměru pro lepší využití městem, například pro propojení městských organizací, Policie ČR či hasičů a domluvili následnou spolupráci, při které by se podzemní optickou sítí pokryla celá oblast Vítkova, oproti původnímu návrhu ČEZu využít jen komerčně lukrativní oblasti sídlišť. Oproti jejich původnímu návrhu se podařilo dojednat i následné rozšiřování sítě do dalších lokalit ve městě. Rozsah této sítě pro veřejnost, kterou zde ČEZNET pokládá, patří mezi nejrozsáhlejší projekty ve městech podobné velikosti.

Vybudování psích kotců (leden 2020)

Problémem, který se dlouhodobě nedařilo vyřešit, bylo vybudování nových záchytných kotců pro odchycené psy ve Vítkově. Používané kotce nesplňovaly podmínky státní veterinární správy a městu hrozila pokuta. V zastupitelstvu se řešení tohoto problému neustále přesouvalo. Nakonec se nám podařilo snížit původní předpokládané náklady a vybudovat kotce s větším komfortem pro psy i praktičtější z pohledu obsluhy městskou policií. Z původně plánovaných nákladů asi 800 tisíc se akce nakonec realizovala za 150 tisíc.

Zkušebna pěveckého sboru (leden 2020)

Navrhli jsme využití velké místnosti v budově turistické ubytovny na Oderské ulici (bývalý Svazarm) jako zkušebny pěveckého sboru Komenský z Vítkova, kterému již dlouho scházel velký prostor pro zkoušky. Byly připraveny a podepsány nové smlouvy, které umožňují vzájemnou koexistenci zkoušek sboru a výuky autoškoly, která zde také probíhá.


Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2018-2019

Zveřejněno v lednu 2020

Další využití areálu Podhradí (prosinec 2019)

Další žádosti o využití areálu Podhradí se týkaly ubytovacích kapacit pro dělníky nebo pronájmu celého areálu cvičitelům záchranářských psů. Navrhli jsme všestranně výhodnou variantu, kdy se o celý areál bude starat Záchranný kynologický tým ČR, z.s., a ten bude zajišťovat údržbu areálu a pronájem ubytovacích kapacit. Areál i budovy budu sloužit jako sutinový trenažér pro záchranářské psy. O tuto službu je velký zájem a náš areál je svou velikostí jedinečný. Z této varianty plynou pro město výhody - smysluplné využití celého areálu i malý finanční zisk.

Využití areálu učiliště v Podhradí (listopad 2019)

V areálu bývalého učiliště na Podhradí bude Střední škola Odry nadále provozovat automechanické dílny. Škola však tento areál nevyužívá celý, proto pro něj město, které je jeho vlastníkem, hledá další využití. Jednou z možností bylo pronajmout část budovy Euroinstitutu – střední škole pro dospělé žáky s mentálním postižením. Tato škola zajišťuje vzdělání zakončené výučním listem v „E“ oborech (nižší nároky na všeobecné vzdělání) a zajišťuje jim následné pracovní zařazení. Spolupracovali jsme na přípravě a organizaci tohoto projektu, který však po roce příprav zastavil kraj, který ministerstvu vznik školy nedoporučil.

Rozšíření kamerového systému MP (říjen 2019)

Navrhli jsme požádat o dotaci na rozšíření kamerového systému ve městě. Kamerový systém přispívá k vyšší bezpečnosti a prevenci kriminality a obsluhuje jej městská policie. Zařídili jsme nutnou podporu tohoto rozšíření u vyšších orgánů Policie ČR a jeho realizaci v listopadu 2019. Do kamerového systému bylo přidáno 14 kamer, které kontrolují problémová místa ve městě (více na https://www.vitkov.info/mestska-policie/kamerovy-system/). Další dotaci se podařilo získat v březnu 2021, díky ní jsme doplnili několik kamer ve sportovním areálu a ve městě a vyměnili některé za více kvalitní. Kamerový systém nyní komplexně pokrývá problémová místa ve městě a jeho záznamů využívají nejen strážníci městské policie, ale také Policie ČR k zajištění důkazů při trestných činech.

Odkup bývalého areálu TQM (říjen 2019)

Navrhli jsme koupit bývalý areál TQM pro další využití městem. V současnosti se s vlastníky jedná o odkupu (leden 2020).
Areál TQM byl odkoupen včetně plochy bývalé stolárny. Protože jsme hledali plochy pro výstavbu bytových domů, navrhli jsme ji pro tento účel. Byla připravena studie a zastupitelstvo rozhodlo postavit bytové domy v tomto areálu. Jednalo by se asi o 50 městských nájemních bytů. Nyní se pro stavbu zahájila příprava projektu (červen 2022).

Rozšíření ulice Polní (září 2019)

Významně jsme se podíleli na složitých jednáních ve věci následného rozšíření komunikace na ul. Polní.

S dalšími vlastníky jsme předjednali odkup části pozemků pro rozšíření vjezdu z ul. Fučíkové do Polní.
Čekáme na podpis smlouvy ze strany vlastníků (červen 2022).

Dokončení obtížně řešitelných majetkoprávních problémů (září 2019)

Dotáhli jsme do konce složitý prodej pozemků za rodinným domem na ul. Oderská, který se vlekl 8 let.

Pozemek u Sokolovny v Klokočově (srpen 2019)

Dořešili jsme složitou situaci s výměnou a odkupem pozemků kolem Sokolovny v Klokočově, která se táhla již od roku 2016 a znamenala složité jednání s jejich anglickými vlastníky.

Autobusová doprava (červenec 2019)

Pro obyvatele Jelenic jsme dojednali náhradní a posléze novou autobusovou linku z Opavy, která byla po změně dopravce zrušena. Od září 2019 byla linka zařazena do běžného jízdního řádu.

Nová parkovací místa (květen 2019)

Na parkovišti ZUŠ ve Vítkově jsme navrhli vznik dalších parkovacích míst, a to změnou značení a přesunem kontejnerů. Obdobně chceme postupovat na ulici Selská.

Odpady - optimalizace nákladů (duben 2019)

Ve spolupráci s obcemi mikroregionu jsme doporučili podat na kraj žádost o dotaci ve výši 60 tis. Kč na studii optimalizace odpadů, která navrhla doporučení a postupy, jak v celé oblasti snížit náklady na likvidaci odpadů. Tato studie řešila třídění odpadů ve městě a spolupráci s okolními obcemi.
Na jejím základě byla získána dotace na pořízení odpadových nádob na tříděný odpad a v současnosti se dokončuje optimalizace sběrných míst a svozových tras, rozdávají se nádoby na plast a papír k rodinným domům, čipují se stávající i nové nádoby. Cílem těchto aktivit je snížit objem komunálního odpadu na občana, neboť podle tohoto množství se určuje výše poplatku, který odvádíme státu.
V této souvislosti jsme navrhli umístění centrálního sběrného místa naproti sběrného dvora technických služeb, kam mohou občané, kterým nestačí nádoby na tříděný odpad, kdykoli tříděné složky dovézt.

Motivace pro nábor strážníků městské policie (duben 2019)

Při náboru do řad městské policie se žadatel do ukončení tříměsíčního studia a vykonání speciální zkoušky stává nejprve čekatelem, který je zařazen do 5. platové třídy (cca 14 tis. Kč). Tento stav je pro zájemce o práci u městské policie velmi demotivující. Proto jsme navrhli zavést motivační příspěvek pro čekatele ve výši 5 tis. Kč měsíčně, který navýší tarifní základ na srovnatelnou výši se základním platem strážníka.

Náborový příspěvek pro strážníky městské policie (duben 2019)

Další motivací pro získání nových strážníků městské policie je námi navržený náborový příspěvek ve výši 60 tis. Kč, podmíněný uzavřením pracovní smlouvy u Městské policie Vítkov nejméně na 5 let.

Přidělování individuálních dotací a jejich kontrola (duben 2019)

Přepracovali a zjednodušili jsme pravidla pro přidělování individuálních dotací z rozpočtu města a pro podání žádostí o ně jsme vytvořili elektronické formuláře. Nyní jsou jasně nastaveny mantinely pro využívání dotací, ty jsou tak transparentní a nedochází k jejich zneužívání pro jiné, než schválené účely.

Kotlíkové dotace III. (březen 2019)

Moravskoslezským krajem byla vyhlášena třetí vlna kotlíkových dotací. Původní záměr města byl neúčastnit se a ponechat občany vyřídit si dotace individuálně.
Na náš podnět se město zapojilo do III. vlny kotlíkových dotací, a získalo tak pro občany možnost předfinancovat výměny starých kotlů v plné výši, a to z peněz SFŽP. Po navrácení půjček zůstávají peníze městu, které je může využít na ekologické projekty (zateplení, zeleň, ovzduší, voda v krajině …). Do rozpočtu města jsme tak získali 6,5 mil. Kč pro naše občany na předfinancování výměny.
Z těchto prostředků se podařilo částečně financovat výstavbu parkoviště u kina.

Oprava KD, část restaurace (březen 2019)

Připravili jsme projekt na bezbariérovou úpravu části kulturního domu ve Vítkově. Jedná se o kompletní rekonstrukci bývalé restaurace a prostor KD s výtahem, který umožní bezbariérový vstup do objektu ze strany geoparku a zpřístupní sklepní prostory. Součástí projektu je velká společenská místnost, šatna, bezbariérové WC, kuchyňka, dvě kanceláře a malý sklad.
Dotační tituly pro opravy nevyšly. Nyní je rozpočet aktualizován (květen 2022) a návrh na rekonstrukci bude předložen zastupitelstvu v září 2022.

Sportovní výbor (únor 2019)

Od 1. 7. 2018 mají obce povinnost zpracovávat Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Z pracovního setkání při jeho tvorbě vyplynula potřeba zřídit poradní orgán zastupitelstva, tzv. Sportovní výbor, který by se skládal ze sportovců a odborné veřejnosti pohybující se v této oblasti. Navrhli jsme tedy plán činnosti tohoto výboru a doporučili jeho strukturu. Sportovní výbor je nyní nejaktivnějším ze zřízených výborů zastupitelstva, schází se každý měsíc. Jeho předsedou je zástupce naší strany Mgr. Petr Molek. Sportovní výbor mimo jiné zmapoval sportoviště ve Vítkově i místních částech, rozdělil je podle stupně důležitosti a aktuálního technického stavu. Výbor se zabývá záměry na jejich využití a rozvrhy a časovým využitím těchto sportovišť. Výbor také doporučuje zastupitelstvu rozdělování dotací pro sport. Z jednání výboru vzešla mimo jiné také koncepce rekonstrukce sportovního areálu, kterou zastupitelstvo bude po částech realizovat. Pro rok 2020 bylo v rozpočtu připraveno financování prvního projektu na rekonstrukce dle priorit navržených sportovním výborem

Oprava kaple ve Lhotce (únor 2019)

Navrhli jsme přispět dotací ve výši 200 tis. Kč na opravu střechy kulturní památky ve Lhotce – kapličky, která tak díky spolupráci města mohla být v prosinci 2019 dokončena. Na kapličce je již opravena hlavní část střechy a střecha na bočních křídlech, o dalších opravách jsme jednali s biskupstvím Ostravsko-opavské diecéze. Práce byly pozastaveny z důvodu Covid19 a nárůstu cen stavebních prací. I přesto se podařilo dojednat výměnu oken a za přispění města odvlhčení stavby a terénní úpravy a dnes již zbývá opravit na kapličce pouze fasádu. Tato kaple je významným prvkem pro kulturní život v místní části Lhotka (červenec 2022).

Senior Point (leden 2019)

Navrhli jsme, aby město převzalo pro zefektivnění jeho činnosti Senior Point. Senior Point je služba, které se stará o seniory, poskytuje jim poradenství (právní, sociální, z oblasti bezpečnosti…) a také nabízí služby jako přístup na internet, poskytnutí informačních materiálů, senior pasů, požárních hlásičů a zajišťování zájezdů pro seniory z krajských dotací. Senior Point je financován z větší části z krajské dotace a nejprve jeho činnost řídila brněnská společnost SPOLEČNĚ, o.p.s. Od ledna 2020 je Senior Point pod záštitou města a je financován z krajské dotace.

Rekonstrukce hřiště u školy (listopad 2018)

Do rozpočtu města na rok 2019 jsme prosadili peníze na rekonstrukci hřiště u Základní školy a gymnázia ve Vítkově, na ulici Komenského. Hřištěm se od doby stavebního povolení nezabývala ani rada ani zastupitelstvo, byť byl projekt připraven od roku 2011. V listopadu 2019 se začalo s rekonstrukcí, která byla včetně oplocení dokončena v červnu 2020, kdy se na žádost ředitele školy uzavřel průchod areálem školy.

Stipendium pro vítkovské střední školy (prosinec 2018)

V souvislosti s všeobecným demografickým vývojem ubývá i ve vítkovských školách počet dětí, žáků a studentů. S tímto problémem se potýkají mnohé školy. Proto jsme navrhli a prosadili zavedení stipendia, které je úspěšnou formou podpory vítkovského gymnázia. Po pečlivé přípravě a konzultaci s vedením školy se na druhé pololetí školního roku 2018/2019 poprvé vyhlásilo prospěchové stipendium, které bylo po vyhodnocení úspěšnosti zastupitelstvem schváleno i pro školní rok 2019/2020. Obdobná podpora byla schválena pro Střední školu Odry, a to pro obory, které jsou vyučovány ve Vítkově. Se stipendiem jako podporou studia na zdejších středních školách zastupitelé souhlasili i pro další roky a pravidelně rezervují pro tento účel částku v rozpočtu města.