Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2020

Zde uvedené realizace jsou z činnosti, práce a podnětů členů a zástupců strany KDU Vítkov. Prosazení je samozřejmě závislé i na hlasech ostatních členů rady a zastupitelstva z jiných stran. Vše je uvedeno v časové souslednosti.

Zveřejněno v únoru 2021

Příprava parcel pro bytové domy (leden 2020)

Pro možnou výstavbu nových bytových domů jsme vyhledali vhodné parcely a v současné době připravujeme studii, která v těchto lokalitách prověří možnosti samotné výstavby. Protože jsou každoročně pro obce vyhlašovány dotace na výstavbu různých typů bytových domů, směřujeme k zadání projektu, stavebnímu povolení a získání dotace.

Vybudování psích kotců (leden 2020)

Dlouhodobě se nedařilo vyřešit vybudování nových záchytných kotců pro psy. V zastupitelstvu se tento problém neustále přesouval. Stávající kotce nesplňovaly podmínky státní veterinární správy, hrozila i pokuta. Podařilo se nám snížit původní předpokládané náklady a vybudovat nové kotce s větším komfortem pro psy, které jsou i praktičtější pro obsluhu městskou policií. Z plánovaných nákladů cca 800 tis. se akce realizovala za cca 150 tis.

Zkušebna pěveckého sboru (leden 2020)

Navrhli jsme využití velké místnosti v budově turistické ubytovny na Oderské ulici (bývalý Svazarm) jako zkušebnu pěveckému sboru Komenský, který již dlouho poptával velkou místnost pro zkoušky. Připravily se nové smlouvy, které umožnily vzájemnou koexistenci výuky autoškoly a zkoušek sboru.

Chodníky

Na základě podnětu občanů jsme navrhli a realizovali nový chodník na ul. Potoční směrem k lávce přes potok, v letošním roce zde bude ještě dokončeno zábradlí.
Již od roku 2018 řešíme technické problémy s chodníkem a přechodem na ul. Těchanovické v zatáčce s křižovatkou s ul. Selská, které naráží na překážky ze strany SmVaK, správy silnic MSK, majetku (pozemek kraje), dopravních předpisů, stavebního povolení rekonstrukce krajské cesty (které chodník neumožňuje) a nedostatek času dopravních projektantů. Technicky se vše podařilo vyřešit až v prosinci 2020 a nyní jsou hlavní překážkou finance, o kterých musí rozhodnout zastupitelstvo.
V roce 2019 jsme prosadili do pořadníku stavebních akcí k realizaci chodník na ul. Dělnické, na který je již zadána studie. Do rozpočtu roku 2021 jsme připravili finance na projektovou dokumentaci a realizace by proběhla dle financí v následujícím roce.
Chodníky v Klokočově jsme do pořadníku zapsali už v roce 2019. Od té doby se za pomoci osadního výboru z Klokočova zjišťoval předběžný souhlas vlastníků pozemků kolem cesty. Situace je velmi složitá, protože se budou muset vykoupit pozemky, posunout některé ploty, postavit propustky a sjezdy. Cílem je vybudovat chodník od křižovatky u hasičské zbrojnice až po kostel po jedné straně komunikace. Od konce roku 2020 se akce projekčně připravuje pro stavební povolení.

Optická síť ve Vítkově (únor 2020)

Společnost ČEZ chce ve Vítkově instalovat optickou síť, po které by se občanům nabízely různé datové služby (internet, TV, firemní intranet apod.). Navrhli jsme úpravu jejich komerčního záměru pro lepší využití městem (propojení městských organizací, Policie ČR, hasičů, …) a domluvili následnou spolupráci, při které by se podzemní optickou sítí pokryla celá oblast Vítkova, oproti původnímu návrhu využít jen komerčně lukrativní oblasti sídlišť.

Rybník u benzinky (březen 2020)

Navrhli jsme revitalizaci rybníku v parku a u benzinky. U benzinky se připravuje projekt na odbahnění (což je podmínkou dotace) a následně se upraví okolí pro lepší přístup bruslařů – branka do plotu, lavičky a na druhé straně vznikne zázemí pro rybáře. Na rybník v parku je již zpracována studie kvůli možnému výskytu chráněných živočichů (podmínka dotace).

Přidělování individuálních dotací (duben 2020)

Přepracovali a zjednodušili jsme pravidla pro přidělování individuálních dotací a vytvořili pro ně elektronické formuláře. Nyní jsou jasně nastaveny mantinely, využití dotací je transparentní a nedochází ke zneužívání dotací pro jiné, než schválené účely.

Deska v Cestě česko-německého porozumění (duben 2020)

Navrhli jsme znovu výrobu žulové pamětní desky pro Cestu česko-německého porozumění v Budišově - Guntramovicích, která byla před lety odcizena. Deska je již osazena.

Finanční prostředky pro místní části (duben 2020)

Podpořili jsme starostův návrh vyčlenit z rozpočtu částku, určenou pouze pro místní části. Její výše závisí na počtu obyvatel. V loňském roce již místní části stavěly dětské herní prvky, pergolu pro širokou veřejnost, nakupovali lavičky.

Kompostéry pro občany (červen 2020)

Navrhli jsme v rámci spolupráce mezi obcemi mikroregionu využít možnost požádat společně o dotaci na další kompostéry pro občany Vítkova a místních částí. Dotace byla získána a v současnosti probíhá výběrové řízení na dodavatele.

Oplocení trafostanice u Penny (srpen 2020)

Projednali jsme možnost oplocení kritického místa za transformátorem u Penny, kde se scházely pochybné existence a kromě skladiště odpadků se zde nacházely použité injekční stříkačky. Vedení obchodu nám vyšlo vstříc a místo je již oploceno.

Nová zeleň ve městě (září 2020)

Navrhli jsme vytvoření menšího parčíku s odpočinkovou zónou na zelené ploše trojúhelníkového tvaru mezi Opavskou a Školní ulicí. Na této ploše, kvůli nemožnosti napojení na hlavní cestu, není vhodná komerční výstavba. Živým plotem se oddělí plocha od cesty, budou vysazeny vhodné stromy a zhotoven přírodní chodník s lavičkami natočenými směrem na zelenou plochu. Vznikne tím nová odpočinková zóna mezi autobusovým nádražím a centrem města. V současnosti je zpracováván projekt.

Pěšina či cyklotrasa do Klokočova (září 2020)

Při přípravě různých výměn parcel mezi městem a jinými vlastníky jsme navrhli vytvoření pěšiny po pravé straně silnice směrem do Klokočova. Se souhlasem vlastníků již můžeme trasu využívat a nečekat na zdlouhavé legislativní kroky se směnou. Je připraven geometrický plán, trasa se vyznačí a může se využívat. V první fázi bude začínat na konci Vítkova a skončí v zatáčce, kde stávající cyklotrasa odbočuje k léčebně.

Městská policie (září 2020)

Díky námi navrženému náborovému příspěvku se podařilo doplnit počet strážníků městské policie na plánovaný stav.

Nové parcely pro rodinné domy (září 2020)

Již od srpna 2019 připravujeme pozemky pro výstavbu rodinných domů v lokalitě ul. Boženy Němcové. V první etapě se jedná o 9 parcel, v další 12-15. V letošním roce se připravily smlouvy, které nám zajišťují přístup k našim pozemkům, předtím nepřístupným. Je zadáno zpracování územní studie a připravují se souhlasy síťařů. Projekční příprava sítí a cesty začne v dubnu 2021.
Prověřujeme také další lokalitu, kde bychom ve spolupráci s dalšími investory mohli připravit až 29 parcel pro rodinné domy.

Zahrádky (listopad 2020)

Navrhli jsme přípravu pozemků pro vznik nové zahrádkářské osady. O zahrádky je neustále zájem. Vytipované parcely se nedají využít pro výstavbu domů, ale po mírných úpravách by mohly dobře vyhovovat pro zahrádkářskou kolonii.

Bytová pravidla (listopad 2020)

Navrhli jsme změnu pravidel pro přidělování bytů, která zamezí některým čekatelům spekulovat a zaplňovat místa v pořadníku, zvýší dostupnost bydlení opravdovým zájemcům o byt a zvýší příjmy města pro opravy bytového fondu. V tomto návrhu jsou také zahrnuty startovací byty pro nové rodiny, které by mohly udržet mladé lidi, aby neodcházeli z Vítkova kvůli nedostatku bydlení.

Nová organizace pro kulturu (prosinec 2020)

Připravujeme zřízení nové samostatné příspěvkové organizace, která se bude ve Vítkově věnovat kultuře. Bude pod ní zařazeno kino, knihovna, výstavní síň, kulturní dům (zde bude sídlo organizace). Očekáváme od ní, že samostatnou činností a zodpovědností za kulturní aktivity pozvedne kulturu ve Vítkově.

Výstavba bytů pro seniory (prosinec 2020)

Navrhli jsme parcelu pro výstavbu dvoupodlažního domu pro seniory (komunitní dům seniorů). Pro tuto stavbu jsme již získali zájem developera. Ten vykoupí pozemek, za podpory dotace postaví dům a byty bude seniorům pronajímat za regulované nájemné.

Co jsme navrhli, podpořili a prosadili za rok 2018-2019

Zveřejněno v lednu 2020

Rekonstrukce hřiště u školy (listopad 2018)

Prosadili jsme do rozpočtu roku 2019 peníze na rekonstrukci hřiště u Základní školy a gymnázia Vítkov, na ul. Komenského. Hřištěm se od doby stavebního povolení nezabývala ani rada ani zastupitelstvo, byť byl projekt připraven od roku 2011. V listopadu 2019 se začalo s rekonstrukcí, plánované dokončení je do května 2020.

Rekonstrukce včetně oplocení byla dokončena v červnu 2020, kdy se na žádost ředitele školy uzavřel průchod areálem školy.

Stipendium pro vítkovské Gymnázium (prosinec 2018)

Jak jistě víte z obecného demografického vývoje, ubývá nám dětí, žáků. S tímto problémem se potýkají mnohé školy. Proto jsme navrhli a prosadili zavedení stipendia, které je úspěšnou formou podpory vítkovského gymnázia. Po pečlivé přípravě s vedením školy se vyhlásilo prospěchové stipendium na druhé pololetí školního roku 2018/2019. Po vyhodnocení úspěšnosti bylo zastupitelstvem schváleno i pro školní rok 2019/2020.

Se stipendiem jako podporou studia na zdejším gymnáziu zastupitelé souhlasili i pro další roky a pravidelně rezervují pro tento účel částku v rozpočtu města.

Pozemky pro výstavbu bytového domu (prosinec 2018)

Navrhli jsme hledat pozemky pro výstavbu bytového domu. V současnosti se prověřuje územní plán (prosinec 2019). Rýsuje se několik možných variant. Následným krokem bude zpracování studie proveditelnosti, poté projekt a řešení financování.

Senior Point (leden 2019)

Navrhli jsme převzetí Senior Pointu pro zefektivnění jeho činnosti ve městě. Senior Point je financován z větší části krajskou dotací. Doposavaď jeho činnost řídila brněnská společnost. Od ledna 2020 už je pod záštitou města (financován z krajské dotace) a bude se starat o seniory v oblastech poradenství (právní, sociální, bezpečnost...) a také nabízet služby jako přístup na internet, poskytnutí informačních materiálů, senior pasu, požárních hlásičů a z další krajské dotace zajišťování zájezdů pro seniory.

Sportovní výbor (únor 2019)

Obce mají povinnost od 1. 7. 2018 zpracovat Plán rozvoje sportu a zajišťovat jeho provádění. Z pracovního setkání při jeho tvorbě vyplynula potřeba zřídit poradní orgán zastupitelstva, tzv. Sportovní výbor, který by se skládal ze sportovců a odborné veřejnosti.
Navrhli jsme plán činnosti a doporučili strukturu výboru. Sportovní výbor je nyní nejaktivnější ze zřízených výborů a schází se každý měsíc. Jeho předsedou je náš zástupce Mgr. Petr Molek. Sportovní výbor mimo jiné zmapoval sportoviště ve Vítkově, ale i místních částech, rozdělil je podle stupně důležitosti a aktuálního technického stavu. Zabývá se záměry na jejich využití, rozvrhy a časovým využitím sportovišť. Výbor také doporučuje zastupitelstvu rozdělování dotací pro sport. Z jednání výboru vzešla koncepce rekonstrukce sportovního areálu, kterou zastupitelstvo bude po částech realizovat. Pro rok 2020 je v rozpočtu připraveno financování prvního projektu na rekonstrukci dle priorit navržených sportovním výborem.

Oprava střechy kaple ve Lhotce (únor 2019)

Navrhli jsme přispět dotací ve výši 200 tis. na opravu střechy kapličky ve Lhotce, která je kulturní památkou a která tak díky spolupráci města mohla být dokončena (prosinec).

Na kapličce je nyní opravena hlavní část střechy, v březnu 2021 se opraví střecha na bočních křídlech a do úplného dokončení zbývá fasáda s okny.

Oprava KD, část restaurace (březen 2019)

Připravili jsme projekt na bezbariérovou opravu restaurační části našeho kulturního domu. Jde o kompletní rekonstrukci bývalé restaurace a prostor KD, s výtahem, který umožní bezbariérový vstup ze strany od parku a zpřístupní sklepní prostory. V projektu je velká společenská místnost, šatna, bezbariérové WC, kuchyňka, dvě kanceláře a malý sklad. V rozpočtu jsou částečně připraveny peníze, nikoli zatím na celou realizaci - bude se muset dokrýt z dotace, o kterou budeme žádat v únoru či listopadu 2020.

Kotlíkové dotace III. (březen 2019)

Kraj vyhlásil III. vlnu kotlíkových dotací. Původní záměr města byl neúčastnit se, ponechat občany vyřídit si dotace individuálně. Na náš podnět se město zapojilo a získalo pro občany možnost v plné výši předfinancovat výměny starých kotlů. V této návaznosti dokonce obci zůstávají peníze ze SFŽP, které může využít na ekologické projekty (zateplení, zeleň, ovzduší...). Do rozpočtu města jsme ze státního fondu životního prostředí dostali v prosinci 6,5 mil. Tyto peníze půjčíme občanům, kteří se zapojili do projektu kotlíkových dotací z kraje. Touto půjčkou si „předfinancují“ výměnu kotle, než jim přijde krajská dotace. Tou splatí část půjčky a zbytek doplatí ve splátkách. Tyto splacené peníze zůstanou městu pro investice do environmentálních projektů.

Odpady - optimalizace nákladů (duben 2019)

Doporučili jsme podat na kraj žádost o dotaci ve výši 60 tis. na studii optimalizace odpadů ve spolupráci s obcemi mikroregionu, která navrhne doporučení a postupy, jak v celé oblasti snížit náklady na likvidaci odpadů. Tato studie, spolu s další žádostí, bude řešit třídění odpadů a spolupráci s okolními obcemi. Studie je hotová (listopad) a nyní žádáme o dotaci na pořízení odpadových nádob na tříděný odpad.

Motivace pro nábor strážníků městské policie (duben 2019)

Při náboru strážníků městské policie se žadatel do ukončení tříměsíčního studia a vykonání speciální zkoušky stává nejprve čekatelem, který je zařazen v 5. platové třídě (cca 14 tis.). Tento stav je pro zájemce o práci u městské policie velmi demotivující. Proto jsme navrhli zavést motivační příspěvek pro čekatele ve výši 5 tis. Kč měsíčně, který navýší tarifní základ na srovnatelnou výši se základním platem strážníka.

Náborový příspěvek pro strážníky městské policie (duben 2019)

Další motivací pro získání nových strážníků městské policie je námi navržený náborový příspěvek ve výši 60 tis. Kč, podmíněný uzavřením pracovní smlouvy u Městské policie Vítkov nejméně na 5 let.

Nová parkovací místa (květen 2019)

Navrhli jsme změnou značení a přesunem kontejnerů vznik dalších parkovacích míst na parkovišti u ZUŠ (červenec). Na ul. Selská chceme postupovat obdobně (jaro 2020).

Autobusová doprava (červenec 2019)

Dojednali jsme náhradní a posléze novou autobusovou linku z Opavy pro obyvatele Jelenic, která byla po změně dopravce zrušena. Od záři 2019 byla linka zařazena do běžného jízdního řádu.

Pozemek u Sokolovny v Klokočově (srpen 2019)

Dořešili jsme složitou situaci s výměnou a odkupem pozemků kolem Sokolovny v Klokočově, která se táhla již od roku 2016 a znamenala složité jednání s jejich anglickými vlastníky.

Příprava nové lokality pro výstavbu RD (srpen 2019)

Domluvili jsme spolupráci se společností Wigstadtl s.r.o. pro plánovanou přípravu našich sousedících pozemků k výstavbě rodinných domů v lokalitě ul. Boženy Němcové.

Dokončení obtížně řešitelných majetkoprávních problémů (září 2019)

Dotáhli jsme do konce složitý prodej pozemků na ul. Oderská, který se vlekl 8 let.

Rozšíření ulice Polní (září 2019)

Významně jsme se podíleli na složitých jednáních ve věci následného rozšíření komunikace na ul. Polní. Dojednali jsme s vlastníky odkup části pozemků pro rozšíření vjezdu do ulice.

Rozšíření kamerového systému MP (říjen 2019)

Navrhli jsme požádat o dotaci na rozšíření kamerového systému, který přispívá k vyšší bezpečnosti a prevenci kriminality ve městě, a který obsluhuje městská policie. Zařídili jsme nutnou podporu tohoto rozšíření u vyšších orgánů Policie ČR. Realizováno v listopadu 2019. Do kamerového systému bylo přidáno 14 kamer, které kontrolují problémová místa ve městě (více na https://www.vitkov.info/mestska-policie/kamerovy-system/).

Odkup bývalého areálu TQM (říjen 2019)

Navrhli jsme koupit bývalý areál TQM pro další využití městem. Chceme navrhnout využití dvora jako zázemí – parkoviště pro kulturní dům, školu i kino. V budoucnu by parkoviště mohlo sloužit také pro bytový dům, který by mohl být postaven v proluce mezi dvorem a domy č. 689-690 na ul. Dělnická (bývalá stolárna). V současnosti se s vlastníky jedná o odkupu (leden 2020).

Dopravně nebezpečná zatáčka v křižovatce ulic Těchanovická-Selská (říjen 2019)

Prosadili jsme studii na přípravu projektu na vyřešení přechodu a chodníků, popř. parkoviště, v zatáčce ulic Těchanovická-Selská. Navrhli jsme dočasné řešení umístěním zrcadla. Prozatím je v jednání (prosinec 2019) nesouhlas SmVaKu s umístěním chodníku (problémy s kanalizací).

Výstavba infrastruktury pro RD lokality Těchanovická (listopad 2019)

Podíleli jsme se na urychlení legislativně velmi složitého řešení zasíťování pozemků na výstavbu rodinných domů v lokalitě ul Těchanovická a dojednali problematické souvislosti s vlastníky pozemků. Stavební povolení bylo vydáno v lednu 2020.

Rozšíření pozemku pro možnou výstavbu bytového domu (listopad 2019)

Navrhli jsme rozšíření našeho pozemku odkupem 400 m2 části areálu ČSAO při ul. Lesní. Odkup je naplánován na únor 2020. V současnosti je podána žádost na demolici stávajícího objektu na pozemku. Možnosti následného využití jsou např. pro bytový dům, parkoviště, relaxační zónu...

Kontrola individuálních dotací (listopad 2019)

Připravili jsme formulář a spolupracovali na pravidlech pro zjednodušení a efektivnější kontrolu individuálních dotací města. Tento formulář už se podává pouze elektronicky.

Využití areálu učiliště v Podhradí (listopad 2019)

Střední škola Odry bude v areálu v Podhradí nadále provozovat automechanické dílny. Tento areál však už nevyužívá celý, proto město, které je vlastníkem, hledá jeho další využití. Jedno z možných využití bývalé školy v areálu Podhradí bylo pronajmout část budovy Euroinstitutu - střední škole pro dospělé mentálně postižené žáky. Tato škola zajišťuje vzdělání s výučním listem v „E“ oborech (nižší nároky na všeobecné vzdělání) a zajišťuje jim následné pracovní zařazení. Spolupracovali jsme na přípravě a organizaci tohoto projektu, ale akci po roce příprav zastavil kraj, který ministerstvu vznik školy nedoporučil.

Další využití areálu Podhradí (prosinec 2019)

Další žádosti o využití areálu Podhradí se týkaly ubytovacích kapacit pro dělníky nebo pronájmu celého areálu cvičitelům záchranářských psů. Navrhli jsme všestranně výhodnou variantu, kdy se o celý areál bude starat Záchranný kynologický tým ČR, z.s. a ten bude zajišťovat údržbu areálu a pronájem ubytovacích kapacit. Areál i budovy budu sloužit jako sutinový trenažér pro záchranářské psy. O tuto službu je velký zájem a náš areál je svou velikostí jedinečný. Z této varianty plynou pro město výhody - smysluplné využití celého areálu i malý finanční zisk.